Rada města Turnov 7. srpna 2019

Rada města Turnov 7. srpna 2019

Ve středu 7. 8. 2019 zasedala Rada města Turnov a protože bych rád, jako člen Rady města zprostředkoval projednávání bodů veřejnosti, rozhodl jsem se po každé radě města zveřejnit krátký zápis s komentářem.

Zřizování věcných břemen, pronájmy, čerpání rezervních fondů a podobné “zajímavé body” popisovat nebudu, abyste to vůbec dočetli do konce :). Budu se věnovat tomu, co vnímám z pohledu Pirátů za důležité, případně střetové body, u kterých jsem byl proti. Samozřejmě jde o můj pohled na věc, který nemusí odpovídat výsledku hlasování. Pokud by Vás zajímaly body, které jsme projednávali v radě v minulosti, kontaktujte mne a rád Vám je okomentuji zpětně.

12. Pronájem nebytových prostor v čp. 84, ul. Skálova, Turnov

Již na předchozí radě města (10. 7. 2019) jsme odsouhlasili záměr pronájmu objektu bývalého úřadu ve Skálově ulici č.p. 84 občanskému sdruženi FOKUS Turnov - sdružení pro péči o duševně a zdravotně postižené, a také jedné místnosti Centru pro rodinu Náruč, z.ú.. Stávající budova, kterou FOKUS využívá je nevyhovující a stavba nové budovy FOKUS je vzhledem k rozpočtu města a stále se zvyšujícím nákladům na stavební práce nejistá. Takto bude budova využita hned a pro dobrou věc. Záměr jsem podpořil a souhlas s nájemní smlouvou byla pro mne už jen formalita.

15. Výběr nejvhodnější nabídky - Stavební úpravy a přístavba základní školy Mašov, Turnov

Jsem rád, že se v současné době stavebního šílenství podařilo vybrat dodavatele, který se vešel do stanoveného limitu, tzn. za cenu nepřevyšující stanovených 45 mil. Kč. Soutěž vyhrála společnost World Invest v.o.s., IČ: 14868938 s cenou 43 146 385,59 včetně DPH. Věřím, že stavba proběhne bez problému a podaří se opravit školu v Mašově tak, aby byla stavba do konce května 2021 dokončena

20. Individuální dotace Geopark Český ráj, o. p. s.

Geopark Český ráj o.p.s. spravuje značku Globální geopark UNESCO Český ráj. Naplňuje poslání globálních geoparků UNESCO, tzn. Ochranu přírodního a kulturního dědictví, enviromentální osvětu a výchovu, vzdělávání veřejnosti a výzkumnou činnost s cílem šetrného a trvale udržitelného rozvoje. Hlasoval jsem pro dotaci z rozpočtu města ve výši 80 000 Kč na podporu činnosti společnosti v roce 2019. Geopark by si zasloužil větší pozornosti. Budu fandit tomu, aby se o existenci geoparku zařazeném do UNESCO na veřejnosti více hovořilo a byl v konkurenci turisticky zajímavých míst, kterých máme v kraji mnoho “více vidět”.

21. Dodatek č.2 smlouvy s Technickými službami Turnov, s.r.o. Mgr. Jana Svobodová na rok 2019

Svoz separovaných odpadů u nových podzemních kontejnerů umístěných u BILLY a u KC Střelnice vyžaduje náročnější manipulaci s nádobami na odpad. Chápu, že je čistota prostředí kolem kontejnerů vykoupena mírným navýšením nákladů na svoz (manipulaci), proto jsem s tímto navýšením souhlasil. Podzemní kontejnery jsou z mého pohledu správnou cestou. Jedná se o navýšení ceny za svoz separovaných odpadů od zahájení svozu v červnu do konce roku o částku 40.000,- Kč.

22. Výběr nejvhodnější nabídky - Generální opravy podvozkové části CAS 32 TATRA 815

Protože je zásahová velkoobjemová cisterna CAS 32 Tatra 815 vyrobena v roce 1989 v havarijním stavu (její technický stav je již nevyhovující a přitom je primárně určena na zdolávání požárů), využili jsme možnost čerpat dotaci z Dotačního fondu Libereckého kraje pro rok 2019 a vypsali VŘ na dodavatele „Generální opravy podvozkové části CAS 32 TATRA 815“. Do výběrového řízení podal nabídku jeden dodavatel, i když bylo osloveno celkem devět potencionálních dodavatelů. Následně, na základě doporučení hodnotící komise, rada města schválila uzavření smlouvy s dodavatelem: Pavel Třmínek, IČ: 66662281 za cenu Kč 943 800,- s DPH.

24. Směrnice Zastupitelstva Města Turnova k odměňování neuvolněných členů zastupitelstva

Vítám tento návrh odměňování předsedů komisí a výborů. Jednoduše řečeno to bude fungovat takto: “Sešla se v daném měsíci komise (výbor) a byla usnášení schopná? Pokud ano má předseda nárok na odměnu. Pokud se nesešla, nebo sešla, ale nebyla usnášení schopná (není přítomna nadpoloviční většina všech členů komise) odměna se nevyplácí.
Svou práci (potažmo i mých kolegů) pro město nedělám pro peníze, a proto je tato směrnice vhodným a logickým krokem.

25. Další řešení pozemku za Vesnou

Veškeré detaily návrhu prozatím považuji za interní informaci Rady města, proto nezveřejním celý záměr a omezím se pouze na stručnou informaci a zvolání “hurá” :) jsme o krok blíže k využití pozemku pro potřeby veřejnosti a školy. Záměrem je nyní vypsání architektonické studie na řešení celého prostoru v duchu veřejně přístupného prostoru pro děti, žáky školy 28. Října, ale i veřejnost.

Bodů bylo projednáno celkem 25. Výše uvádím jen “výběr z bodů”. Pokud by Vás zajímalo cokoli z programu kontaktujte mne, rád Vám sdělím detaily.

Autor článku: Zbyněk Miklík, zbynek.miklik@pirati.cz, Facebook: zbynek.miklik.10

Sdílení je aktem lásky

Navrhni úpravu