Rada města Turnov 26. září 2019

Rada města Turnov 26. září 2019

Ve čtvrtek 26. 9. 2019 zasedala Rada města Turnov a opět bych rád, jako člen Rady města zprostředkoval projednávání bodů veřejnosti.

Tady je výběr z mého pohledu toho nejdůležitějšího:

12. Zadávací řízení - Modernizace odborných učeben ve dvou ZŠ Turnov

Rada města schválila vypsání zadávacího řízeni na modernizaci odborných učeben ve dvou ZŠ. Jedná se dotovaný projekt z Integrovaného regionálního operačního programu „Modernizace učeben a konektivity tří základních škol v Turnově“ ve výši 90%. V rámci projektu se již uskutečnilo během června a července letošního roku zadávací řízení s výběrem dodavatele na modernizaci konektivity. Realizace probíhá. Schválení dodavatele na techniku do počítačových učeben (ZŠ Skálova a ZŠ 28. října). V roce 2020 by měla být realizována modernizace čtyř odborných učeben:

 • v ZŠ Skálova - jazyková učebna a učebna chemie
 • v ZŠ Žižkova - jazyková učebna a učebna přírodních věd

Celkové náklady akce v roce 2020 budou cca 9,7 mil Kč, z toho kofinancování z rozpočtu města bude 970 tis Kč.

Harmonogram akce 2019:

 • 9/2019 – 11/2019 zadávací řízení
 • 10-11/2019 přívody kabelů do rozvaděče pro techniku odborných učeben (zajišťuje správa majetku mimo projekt, ale podmínka pro realizaci akce)
 • 1-4/2020 – realizace zakázky - stavební práce, dodávka nábytku, dodávka techniky a zprovoznění
 • 5/2020 – pilotní provoz, zaškolení k využívání techniky

13.Polyfunkční komunitní centrum (FOKUS) - dotace z IROP

Město Turnov získalo dotaci ve výši 85% z EU + 5% ze státního rozpočtu z Integrovaného regionálního operačního programu, specifický cíl 2.1. Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi na vybudování polyfunkčního komunitního centra v objektu Skálova, st.p.613, ppč. 611/2, 614, k.ú. Turnov.

Evropská dotace činí 16.994.963,48 Kč (85% dotace).

Obsahem projektu Polyfunkčního komunitního domu v ul. Skálova bude:

 • Odstranění stávající budovy
 • Vybudování novostavby
 • Náklady na technický dozor investora
 • Náklady na projektovou dokumentaci na odstranění stavby
 • Úprava zpevněných ploch

Harmonogram projektu 2019-2020:

 • 9/2019 – akceptace dotace
 • 9/2019 – 10/2019 žádost o změnu v projektu (termín dokončení, harmonogram, etapy atd.)
 • 10-11/2019 zadávací řízení podle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (demolice a novostavba komplet)
 • 2-3/2020 – demolice stávající budovy
 • 4-12/2020 - novostavba
 • 12-3/2021 - vybavení novostavby
 • 4/2021 - zahájení provozu

17. Jmenování vedoucího odboru správy majetku

Dne 12. 6. 2019 bylo zveřejněno oznámení o vyhlášení výběrového řízení podle zákona 312/2002 Sb. na pozici vedoucí odboru správy majetku, Město Turnov (viz příloha). Rada města dnes schválila Mgr. Radima Brožka vedoucím odboru správy majetku a to k 1. 1. 2020.

23. Jmenování správní rady památkového fondu

Město Turnov zřídilo na jednání Zastupitelstva města dne 28. 3. 2019 účelový památkový fond jako trvalý účelový fond města Turnov dle § 84 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.

Zároveň byl schválen statut tohoto fondu a je třeba jmenovat správní radu fondu.

Rada města doporučuje Zastupitelstvu města Turnov jmenovat správní radu památkového fondu ode dne 1. 10. 2019 v tomto složení: Mgr. Martina Marková, Ing. arch. Vladimír Kučera, Ing. arch. Václav Hájek, Ing. Tomáš Hocke, Daniela Weissová.


Bodů bylo projednáno celkem 25. Výše uvádím jen “výběr z bodů”. Pokud by Vás zajímalo cokoli z programu, kontaktujte mne, rád Vám sdělím detaily.

Autor článku: Zbyněk Miklík, zbynek.miklik@pirati.cz, Facebook: zbynek.miklik.10

Sdílení je aktem lásky

Navrhni úpravu